Nyheter / Så förändras vår matförsörjning av klimatförändringarna

Så förändras vår matförsörjning av klimatförändringarna

Förändrat näringsinnehåll i växter, fler algblomningar i dricksvattentäkter och sjukdomsangrepp hör till de nya problem som den svenska matbranschen kommer att behöva tampas med, till följd av klimatförändringarna.

Ett varmare och fuktigare klimat med fler extremhändelser som exempelvis torka kommer att påverka förutsättningarna för produktion av mat och dricksvatten. Sverige kan stå inför fler angrepp av sjukdomar, parasiter och insekter och ökad spridning av föroreningar. Bland annat kan svampar som producerar mögelgift bli vanligare i Sverige. Klimatförändringarna kan också förändra växters näringsinnehåll och leda till fler algblomningar i dricksvattentäkter. Det kan även bli en utmaning att hålla låga och jämna temperaturer i varor från produktion till hushåll, vilket är av stor betydelse för att livsmedlen ska vara säkra att äta.

Det är Livsmedelsverket som i sin plan för klimatanpassning lyfter fram de nya problemen, och visar hur hela livsmedelssektorn och myndighetens verksamhet kan påverkas av klimatförändringarna.

– Det viktiga är att vi påbörjar arbetet nu för att försäkra oss om att ha bra mat och dricksvatten även i framtiden, säger Rickard Bjerselius, chef för Team Risk- nyttohantering och miljö, i ett pressmeddelande.

Tre områden som redan nu påverkas av extrema väderförhållanden, beskrivs i planen. Det gäller spannmål, dricksvatten och rennäring, där alla led från produktion, kvalitet till leveranssäkerhet kan påverkas.

Planen beskriver även mer generella effekter av klimatförändringar som kan påverka Livsmedelsverkets verksamhet, bland annat användningen av bekämpningsmedel och veterinärmedicinska preparat förändras vilket påverkar kontroll- och analysverksamheten; extremhändelser, nya föroreningar, nya livsmedelsburna organismer och nya spridningsvägar, samt – som vi fått se exempel på detta år – ökad variation i slaktvolym både mellan år och inom samma år.