Nyheter / Svensk produktion och miljö i fokus i ny livsmedelsstrategi

Svensk produktion och miljö i fokus i ny livsmedelsstrategi

Den totala livsmedelsproduktionen av både konventionella och ekologiska livsmedel ska öka. Det är ett av målen som satts upp i den första nationella livsmedelsstrategin.

– Den kommer att gynna jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Den är också viktig för en levande landsbygd eftersom mycket av matproduktionen sker just där, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht i ett pressmeddelande.

För första gången i historien har mål för hela den svenska livsmedelsbranschen tagits fram. För att få en sammanhållen politik för hela livsmedelskedjan har regeringen tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna kommit överens om målen för den nationella livsmedelsstrategin.

– Vi har hittat en väldigt bra och balanserad överenskommelse, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till ATL.se

Syfte med livsmedelsstrategin är att skapa tillväxt och sysselsättning och samtidigt bidra till en hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen, av både konventionella och ekologiska livsmedel, ska svara mot konsumenternas efterfrågan. Förhoppningen är att en produktionsökning skulle kunna bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel.

Överenskommelsen om det övergripande målet för livsmedelsstrategin blev klart partierna emellan i helgen. Numer råder bred politisk enighet om de överenskomna målen som bland annat går ut på att den svenska livsmedelsbranschen vara en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som nationella miljömål nås.

Förutom målen finns även en proposition som kommer att presenteras för riksdagen torsdagen den 26 januari. En handlingsplan kommer också att tas fram, som kommer uppdateras löpande.
Aldrig tidigare har mål för en hel bransch lagts fram på ett liknande sett, hävdar landsbygdsministern.
– Det är ett unikt steg som vi har tagit, säger Sven-Erik Bucht till Land Lantbruk.

 

Livsmedelsstrategin innehåller tre strategiska områden, dessa är:

– Målet för det strategiska området Regler och villkor ska vara att utformningen av regler och villkor ska stödja målet om en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja där produktionen ökar. Detta genom ändamålsenliga skatter och avgifter, regelförenklingar, administrativa lättnader och andra åtgärder för att stärka konkurrenskraften och lönsamheten.

– Målet för det strategiska området Konsument och marknad ska vara att konsumenterna ska ha ett högt förtroende för livsmedlen och kunna göra medvetna och hållbara val, exempelvis av närproducerat och ekologiskt. Marknaden för livsmedel ska kännetecknas av en väl fungerande konkurrens. Den svenska livsmedelsexporten ska ges förutsättningar att öka för att möta efterfrågan på relevanta marknader.

– Målet för det strategiska området kunskap och innovation ska vara att stödja kunskaps- och innovationssystemet för att bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel.